Privacybeleid

Privacybeleid Scouting Duiven (Versie 16-05-2018)

Dit document bevat het privacybeleid van Scouting Duiven. Dit privacybeleid is opgesteld in het kader van de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is.

Scouting Duiven verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar activiteiten. Wij willen onze (jeugd)leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en vrijwilligers hierover graag duidelijk en transparant informeren hoe wij met persoonsgegevens en privacy omgaan. We wijzen je graag ook op de maatregelen die je zelf kunt nemen en de rechten die je hebt ten aanzien van de bescherming van jouw eigen privacy.

Privacystatement en privacybeleid Scouting Nederland

Scouting Duiven gaat bewust om met persoonsgegevens. Het privacybeleid van Scouting Nederland vormt de basis voor het privacybeleid van Scouting Duiven. Voor een algemene toelichting hoe Scouting Duiven omgaat met persoonsgegevens verwijzen wij naar het privacystatement van Scouting Nederland. Hierin wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens via het ledenadministratiesysteem Scouts Online (SOL) van Scouting Nederland, dat ook door Scouting Duiven gebruikt wordt voor de administratie van persoonsgegevens.

Het privacystatement en privacybeleid van Scouting Nederland is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Van wie verwerkt Scouting Duiven persoonsgegevens?

Scouting Duiven verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Jeugdleden en vrijwilligers van Scouting Duiven
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Scouting Duiven of ooit een lidmaatschaphebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben,willen krijgen of hebben gehad.Dit document beschrijft met name hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van jeugdleden en vrijwilligers van Scouting Duiven.Doel van het gebruik van persoonsgegevensScouting Duiven gebruikt persoonsgegevens voor de organisatie en uitvoering van activiteiten binnen Scouting Duiven, contributieheffing en communicatie met de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden.Basisgegevens zoals naam en e-mailadres van oud-leden worden bewaard. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij het organiseren van een reünie.LidmaatschapsregistratieDe lidmaatschapsregistratie verloopt via het inschrijfformulier. De gegevens worden fysiek bewaard bij het secretariaat in een afgesloten ruimte. De ledenadministratie (gegevensbeheerder) en webmasters hebben enkel toegang tot deze gegevens.

Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens van het inschrijfformulier geregistreerd in Scouts Online (SOL) van Scouting Nederland. Wanneer het lidmaatschap bij Scouting Duiven eindigt door het invullen van het uitschrijfformulier, wordt het inschrijfformulier i.v.m. SEPA-machtiging na minimaal 13 maanden vernietigd. Het uitschrijfformulier wordt fysiek bewaard bij het secretariaat in een afgesloten ruimte en gebruikt voor bijvoorbeeld het organiseren van een reünie. Het in- en uitschrijfformulier zijn te vinden op www.scoutingduiven.nl onder downloads. Voor Scouts Online (SOL) zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.

Inzage en mogelijkheid tot wijzigen gegevens

Leden hebben inzage in de eigen persoonsgegevens in Scouts Online (SOL) op https://sol.scouting.nl/. Iedereen die actief lid is van Scouting Nederland kan een account krijgen voor SOL en zo zijn/haar eigen gegevens inzien en wijzigen. Eventueel kunnen wijzigingen ook via de ledenadministratie worden doorgegeven via secretaris@scoutingduiven.nl of via de teamleider van de eigen speltak.

In Scouts Online kunnen, binnen een speltak, leden en (bege)leiding de algemene persoonsgegevens van elkaar inzien. Indien een lid of (bege)leiding dit niet wenselijk vindt, heeft deze binnen SOL de mogelijkheid om de eigen gegevens op verborgen te zetten. Als dit gedaan wordt, zijn deze persoonsgegevens enkel nog inzichtelijk voor de teamleider en de gegevensbeheerder(s) van de eigen speltak.

In Scouts Online kunnen verder bestuursleden welke persoonsgegevens functioneel nodig hebben (Secretaris, penningmeester en ledenadministratie) persoonsgegevens van een lid inzien. Zij kunnen deze persoonsgegevens ook inzien indien een lid deze verborgen heeft.

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen

Scouting Duiven hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken omdat er een ongelukje gebeurd. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik.

Voor deze gelegenheden wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier/ -vragenlijst die per activiteit hard- copy dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers.

De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte en niet digitaal geregistreerd.

De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de eigen speltak. Een uitzondering hierop zijn de gezamenlijke activiteiten. Tijdens deze activiteiten mogen stafleden van de deelnemende speltakken persoonsgegevens van deelnemende leden, gezamenlijk bewaren en kunnen stafleden de gegevens indien nodig inzien.

Het formulier wordt direct na afloop van de activiteit vernietigd.

Relevante gezondheidsinformatie opkomsten

In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik.

Scouting Duiven mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Registratie activiteiten

Registratie van deelnemers en activiteiten vinden plaats in een afgesloten ruimte in de blokhut van Scouting Duiven. Hierbij worden speltak, naam jeugdlid en activiteit geregistreerd. Deze PC is per speltak voorzien van een wachtwoord en voorzien van de meest recente updates en een virusscanner. Na de activiteit worden de gegevens verwijderd. (Ook uit de prullenbak).

Declaraties

Vrijwilligers, welke onkosten hebben gemaakt ten laste van de vereniging Scouting Duiven kunnen deze kosten declareren via een declaratieformulier. Het declaratieformulier is te vinden op www.scoutingduiven.nl onder downloads. De gegevens welke op dit declaratieformulier worden ingevuld, stelt de penningmeester instaat een terugbetaling te doen aan de vrijwilliger via de bank.

Het ingevulde declaratieformulier is een onderdeel van de financiële administratie en wordt door Scouting Duiven in een afgesloten ruimte voor minimaal 7 jaar bewaard. Digitaal aangeleverde declaratieformulieren worden voor 7 jaar op Dropbox bewaard. Dit termijn is wettelijk bepaald. Daarna zal het declaratieformulier worden vernietigd of verwijderd van Dropbox. De penningmeester heeft toegang tot deze gegevens.

Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA- machtiging in. Deze SEPA-machtiging is onderdeel van het inschrijfformulier. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek en afgesloten bewaard door het secretariaat en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online (SOL). Voor Scouts Online (SOL) zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy. Alleen de penningmeester van Scouting Duiven heeft inzicht in de financiële gegevens.

Zodra een lid zich uitschrijft bij Scouting Duiven of de machtiging intrekt, zal Scouting Duiven deze machtiging nog minimaal 13 maanden bewaren. Dit termijn is wettelijk bepaald. Daarna zal de machtiging zo snel mogelijk vernietigd worden.

Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG)

Scouting Duiven vereist van iedereen die vrijwilliger wil worden bij Scouting Duiven om het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Scouting Duiven vraagt de VOG aan en de aspirant- vrijwilliger levert deze aan bij het secretariaat. Het secretariaat verwerkt de ontvangst in Scouts Online (SOL) en bewaart de ontvangen VOG’s op een afgesloten plaats. Voor Scouts Online (SOL) zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy.

Indien een vrijwilliger stopt en deze persoon wordt uitgeschreven als lid bij Scouting Duiven wordt zijn/haar VOG binnen 2 maanden na uitschrijving vernietigd.

Contactlijsten

Iedere speltak heeft de beschikking over een lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders ten behoeve van communicatie. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd.

Scouting Duiven Nieuwsbrief

Scouting Duiven maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante informatie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie. Er is mogelijkheid om zich voor de nieuwsbrief af te melden, een OPT-Out, maar je mist dan wel alle relevante informatie bijvoorbeeld omtrent activiteiten van Scouting Duiven.

Voor het opstellen en verzenden van de nieuwsbrief maakt Scouting Duiven gebruik van Scouts Online (SOL). Voor Scouts Online (SOL) zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy.

De speltakken van Scouting Duiven maken individueel gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante informatie van de speltak wordt gedeeld. Alle leden van de betreffende speltak ontvangen deze nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie. Er is mogelijkheid om zich voor de nieuwsbrief af te melden, een OPT-Out, maar je mist dan wel alle relevante informatie bijvoorbeeld omtrent activiteiten van de betreffende speltak van Scouting Duiven.

Voor het opstellen en verzenden van de nieuwsbrief per speltak maken de speltakken van Scouting Duiven gebruik van Versio, www.versio.nl. Hierin worden alleen de e-mailadressen bewaard in een lijst met contactpersonen per speltak. Bij een OPT-Out wordt het mailadres waarvoor de OPT-Out is aangevraagd uit de lijst met contactpersonen verwijderd.

Zodra een lid zich uitschrijft, zal het mailadres zo snel mogelijk uit de lijst contactpersonen worden verwijderd.

E-mail Scouting Duiven

Als je ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bewaren daarbij uitsluitend je e-mailadres.

De hosting voor e-mail wordt verzorgd door Versio.

Website Scouting Duiven

Op www.scoutingduiven.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is een melding met meer informatie beschikbaar op de website. Er worden geen persoonsgegevens van jeugdleden opgeslagen op de website van Scouting Duiven.

Op www.scoutingduiven.nl staat een contactformulier. Als je het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard de inhoud van uw vraag nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bewaren daarbij uitsluitend uw ingevoerde naam, e-mailadres, onderwerp en vraag.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website www.scoutingduiven.nl zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

De website bevat een afgesloten gedeelte dat alleen toegankelijk is voor vrijwilligers van Scouting Duiven. Vrijwilligers van Scouting Duiven kunnen een account aanvragen om het afgeschermde leidinggedeelte van de website te kunnen bekijken. Aanvragen voor een account worden eerst gecontroleerd door de websitebeheerders alvorens een account wordt toegekend. Vrijwilligers hebben de mogelijkheid om persoonsgegevens toe te voegen aan hun account, maar alleen het mailadres is noodzakelijk. Persoonsgegevens van de accounts zijn alleen inzichtelijk voor de beheerders van de website en zullen alleen gebruikt worden voor controle dat dit account daadwerkelijk toebehoort aan de desbetreffende vrijwilliger.

Op het afgesloten gedeelte van de website is het mogelijk evenementen toe te voegen aan de Scouting Duiven agenda en documenten te plaatsen ten behoeve van informatie aan bezoekers van de website.

De hosting van de website wordt verzorgd door Versio met daarop Joomla als software. Een backup van de website wordt bewaard op de laptop van onze website beheerder en is met een wachtwoord afgeschermd.

Beeldmateriaal

Scouting Duiven maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting Duiven en als herinnering. De website van scouting Duiven, www.scoutingduiven.nl, maakt deel uit van de promotie. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Voor plaatsing van foto’s en video’s op de Facebookpagina’s van Scouting Duiven wordt apart expliciet toestemming gevraagd. Toestemming is altijd in te trekken privacy@scoutingduiven.nl. De administratie van deze toestemming wordt bijgehouden in Scouting Online (SOL). Voor Scouts Online (SOL) zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy.

Delen en verwerking van persoonsgegevens buiten Scouting Duiven

Scouting Duiven deelt in principe geen persoonsgegevens met organisaties buiten Scouting Nederland. Indien het noodzakelijk is dat Scouting Duiven persoonsgegevens met een externe organisatie deelt ten behoeve van een te leveren dienst aan Scouting Duiven, zal het gebruik van deze persoonsgegevens door deze organisatie worden vastgelegd middels de ‘voorbeeldovereenkomst voor het delen van persoonsgegevens’ van Scouting Nederland waarin onder andere wordt vastgelegd dat deze persoonsgegevens na gebruik geretourneerd of vernietigd worden.

Geheimhouding

Personen die permissie hebben om persoonsgegevens (zowel algemene als bijzondere gegevens) te registreren en te raadplegen, zijn verplicht tot geheimhouding tenzij er een wettelijke of redelijke noodzaak toe bestaat gegevens te verstrekken. Denk bijvoorbeeld het delen van gegevens op verzoek van politie of brandweer of delen van gegevens bij noodzaak tot medische hulp, maar ook bij het huren van een kampterrein of inschrijven voor regionale activiteiten. Uitgangspunt is dat Scouting Duiven steeds kritisch zal afwegen volgens de principes van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit of informatie gedeeld kan worden.

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek, dienen leden, vrijwilligers en (bege)leiding dit te melden bij het Bestuur van Scouting Duiven. Vervolgens wordt dit door het bestuur van Scouting Duiven gemeld bij Scouting Nederland conform het ‘protocol datalekken verwerkers’. Scouting Nederland zal vervolgens bepalen of het daadwerkelijk een datalek betreft en indien nodig er een melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de aard van het datalek dusdanig is dat de betrokkenen dienen te worden geïnformeerd, zal dit zo snel mogelijk gedaan worden door het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Een inzageverzoek in het kader van SAR of een beroep op het recht op vergetelheid (RTBF) dient altijd te worden ingediend bij de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Dit team draagt zorg voor de afhandeling van het verzoek en betrekt en ondersteund daarbij de organisatieonderdelen waar de persoon verder toe behoort, zoals Scouting Duiven, bij de uitvoering van het verzoek. Het doen van een beroep op het recht op vergetelheid heeft de consequentie dat het lid wordt uitgeschreven bij Scouting aangezien de gegevens van het lid nodig zijn voor de uitvoering van activiteiten.

Vaststelling en wijziging van het privacybeleid

Het privacybeleid van Scouting Duiven wordt vastgesteld door de leden van Scouting Duiven op de Groepsraad (=de algemene ledenvergadering van Scouting Duiven). Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen steeds door de groepsraad worden vastgesteld alvorens deze van kracht zijn.

Communicatie

Het privacy beleid van Scouting Duiven is terug te vinden via www.scoutingduiven.nl en op te vragen via privacy@scoutingduiven.nl. Ook zullen alle leden na vaststelling van (wijzigen in) het privacybeleid hiervan via e-mail op de hoogte worden gesteld.

Vragen of opmerkingen

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen, en of ons gevoerde privacybeleid nog voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via privacy@scoutingduiven.nl of het bestuur.